Statut Placówki

Art-Masaż Centrum Szkoleniowe to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Podstawę prawną działania Placówki stanowi ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym placówkę jest Katarzyna Kostka, która jest jej założycielem i właścicielem.

Założyciel Placówki odpowiada za jej działalność, zapewnia jej utrzymanie, odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Głównym celem Placówki jest prowadzenie działań edukacyjnych w ramach kształcenia kursowego z zakresu masażu klasycznego I i II stopnia, przygotowanie do dalszej edukacji w zawodzie masażysty oraz doskonalenie fizjoterapeutów, masażystów, kosmetologów, specjalistów odnowy biologicznej, specjalistów branży SPA&Wellness i osób zainteresowanych tematyką masażu w ramach różnych form kształcenia: kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria.

Placówka realizuje również zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji, umiejętności, uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy w ramach zaspokajania potrzeb społecznych i wsparcia procesów aktywizacji osób bezrobotnych.

Art-Masaż Centrum Szkoleniowe posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00014/2011, dzięki temu stwarzamy możliwość przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy z terenu całej Polski.

Uczestnik po ukończeniu danej formy kształcenia ustawicznego otrzymuje firmowy certyfikat.

Ukończenie danej formy kształcenia ustawicznego upoważnia Placówkę do wydania zaświadczenia według wzoru określonego w załączniku Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Zasady ukończenia danej formy kształcenia określa jej regulamin.